Turbo อัตโนมัติ คืออะไร? (What is Auto-Turbo?)

กำหนดการต่ออายุ Turbo อัตโนมัติ

By DDproperty   •  

Turbo อัตโนมัติ คืออะไร?

Turbo อัตโนมัติ ช่วยให้คุณกำหนดการต่ออายุ Turbo ให้กับประกาศของคุณโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะปิดการใช้งาน Ad Credits จะถูกตัดยอดในทุก 7 วันที่ต่ออายุ และจำนวน Ad Credits ที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์อาจแตกต่างกันไป

สำหรับทุกการต่ออายุ ประกาศ Turbo ของคุณจะถูก refresh ภายในกลุ่ม Turbo ด้วยกัน ซึ่งประกาศของคุณจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติและ Ad Credits จะถูกตัดยอดในทุก 7 วัน (หรือ 168 ชั่วโมง) หลังจากที่ประกาศของคุณเริ่มเปิดใช้โหมด Turbo

ในการเปิดใช้ Turbo อัตโนมัติ จำนวน Ad Credits ของฉันจะถูกหักออกไปอย่างไร?

การตัด Ad Credits จะเกิดขึ้นทุกๆ 7 วัน

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่มี Ad Credits เพียงพอ?

หากคุณไม่มี Ad Credits เพียงพอ หรือประกาศของคุณมีคะแนนคุณภาพประกาศ (Listing Quality Score) ไม่ถึง 90% ประกาศของคุณจะไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติได้

ซึ่งประกาศดังกล่าวจะใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ไม่ได้ และจะไม่สามารถต่ออายุอัตโนมัติในอนาคตจนกว่าคุณจะ Turbo ประกาศของคุณอีกครั้งและเลือก Turbo อัตโนมัติ อีกรอบ

Turbo อัตโนมัติ จะดำเนินการนานแค่ไหน?

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ให้กับประกาศของคุณ มันจะทำงานต่อไปเรื่อย ๆ จนคุณปิดการใช้งานหรือจนกระทั่ง Ad Credits ของคุณไม่เพียงพอ

ฉันสามารถยกเลิก Turbo อัตโนมัติ ได้หรือไม่?

แน่นอน คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ จากหน้าการจัดการประกาศของคุณ กดที่แทป Turbo ที่แสดงบนประกาศที่คุณเลือก จะมี pop-up ขึ้นมา กดที่ “ยกเลิก Turbo อัตโนมัติ” เพื่อยกเลิกการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ของประกาศนั้น

ฉันเริ่มใช้งาน Turbo แล้ว ฉันสามารถเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ จากหน้าการจัดการประกาศของคุณ กดที่แทป Turbo จะมี pop-up ปรากฏขึ้น และกด “เปลี่ยนเป็น Turbo อัตโนมัติ”

Pop-up จะปรากฏขึ้น เพียงกดที่ “ยืนยันการเปลี่ยน” เพื่อเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ

ฉันจะถูกคิดค่าบริการ Ad Credits ทุกครั้งที่ฉันเปิดใช้หรือปิดการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ หลายครั้งหรือไม่?

ไม่ จะไม่มีการคิด Ad Credits สำหรับการเปิดใช้หรือปิดการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ หลายครั้ง การกดเลือก Turbo อัตโนมัติ หมายความว่าประกาศของคุณจะต่ออายุ Turbo อัตโนมัติเมื่อการติด Turbo ในปัจจุบันหมดอายุ

Ad Credits จะถูกติดเมื่อประกาศ Turbo ถูกต่ออายุในเวลา 1 สัปดาห์

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเปิดใช้และปิดการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ในวันเดียวกัน?

คุณสามารถเปิดใช้และปิดการใช้งาน Turbo อัตโนมัติ บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ สิ่งที่ส่งผลกระทบขึ้นอยู่กับว่ามันถูกเปิดใช้งานหรือไม่ในวันที่ Turbo ที่เปิดใช้อยู่ในปัจจุบันหมดอายุ

หาก Turbo อัตโนมัติ ยังทำงานอยู่ ประกาศนั้นจะต่ออายุ Turbo โดยอัตโนมัติ หากมันไม่ได้เปิดใช้งาน ประกาศดังกล่าวก็จะไม่ถูกต่ออายุ Turbo แบบอัตโนมัติ


หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

  • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • อีเมล: support@ddproperty.com

บทความที่เกี่ยวข้อง: Turbo คืออะไร?